OR/MR

Medezeggenschapsraad

Ouders kunnen invloed uitoefenen op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs door actief mee te praten. Elke school dient wettelijk een MR te hebben. De MR bestaat uit twee geledingen: een oudergeleding en een personeelsgeleding. Ouders kunnen zich verkiesbaar stellen voor de MR. De medezeggenschapsraad (MR) is een overlegorgaan tussen enerzijds het bevoegd gezag (bestuur) en anderzijds de ouders en de leerkrachten.

De MR van De Spreng bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De verkiezing van de MRleden geschiedt volgens het MR-reglement van Stichting Proo.
De MR kent de functies van voorzitter en secretaris, waarbij de invulling bij voorkeur wordt verdeeld over beide geledingen.
De taken van de MR zijn: het onderhouden van contact met het schoolbestuur, het bespreken van het gevoerde en het te voeren beleid in de school, het doorlichten van de formatieregeling, de schoolgids en het schoolplan, het alert volgen van ontwikkelingen binnen het basisonderwijs.
De MR heeft 3 soorten recht: instemmingsrecht, adviesrecht en recht op informatie. Van instemmingsrecht is bijvoorbeeld sprake bij de totstandkoming van de schoolgids en het schoolplan, adviesrecht bijvoorbeeld bij fusieplannen en het beleid bij ontslag van personeel.
De MR komt vijf á zes keer per jaar bijeen en deze bijeenkomsten zijn openbaar. De data, agenda’s en notulen worden gepubliceerd op deze pagina.

 

Ouderraad

Naast de MR functioneert op De Spreng een Ouderraad (OR).

Zij ondersteunende school bij allerlei activiteiten en dragen zorg voor een verantwoorde besteding van de ouderbijdragen.
De OR kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester.
De OR komt regelmatig bijeen om activiteiten te bespreken of voor te bereiden. Voor een deel zijn dit activiteiten die de OR zelf organiseert of waaraan medewerking wordt verleend, zoals: vieringen, ouderavonden, schoolreizen, avondvierdaagse, enz.

School video

Sociale media

Volg ons voor het allerlaatste nieuws ook op Facebook.